REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Bajki z Raju”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Bajki z Raju”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Bajki z Raju” jest Eventariat Agata Sieprawska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą numer NIP 679-187-80-89, z siedzibą w Krakowie (30-312) przy ulicy Twardowskiego 33a/2, reprezentowana przez Agatę Sieprawską – zwaną dalej „Organizatorem”, [dalej: „Organizator”].
 2. Akcja Promocyjna „Bajki z Raju” organizowana jest na rzecz firmy „IVS GRUPA” Sp. z o.o., Oddział w Dębicy, z siedzibą w Dębicy przy ulicy Transportowców 14.
 3. Akcja Promocyjna ma charakter wewnętrzny – odbywa się tylko na terenie Galerii Raj, zwanego dalej „Centrum”, położonego przy ul. Rzeszowskiej 114 w Dębicy i jest adresowana do jego Klientów.
 4. Akcja Promocyjna będzie się odbywać w dniach: 29 września, 27 października, 24 listopada, 29 grudnia, 16:00-17:30.
 5. Akcja Promocyjna obsługiwana jest przez Organizatora.
 6. Akcja Promocyjna odbędzie się w oznaczonym przez Organizatora miejscu na terenie Galerii Raj przy ulicy Rzeszowskiej 114, w pobliżu sklepów Bricomarche, Pizza Hut oraz Smyk. W tym miejscu będzie również zlokalizowany Punkt Obsługi Akcji Promocyjnej.
 • 2

ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna jest przeprowadzana w dniach: 29 września, 27 października, 24 listopada, 29 grudnia, 16:00-17:30.
 2. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest odebranie specjalnego karnetu w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej na terenie Centrum.
 1. Odebranie nagrody możliwe jest po okazaniu specjalnego karnetu z wymaganą liczbą pieczątek wymienioną poniżej.
 2. Odebranie nagrody nastąpi w ostatnim dniu Akcji Promocyjnej, czyli 29 grudnia, w godzinach 17.00-17.30.
 3. Specjalny karnet rozumie się jako identyfikator, w którym zbierane są pieczątki, po każdym spektaklu. Taki karnet otrzymuje każde dziecko biorące udział w akcji promocyjnej.
 4. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem odebrania specjalnego karnetu przez prawnego opiekuna dziecka w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej.
 5. Opiekun dziecka to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prawny opiekun rozumie się jako rodzic, do którego obowiązków należy sprawowanie opieki nad dzieckiem, a także nad majątkiem dziecka.
 1. Do odebrania nagrody kwalifikują się dzieci, które uczestniczą wraz ze swoim opiekunem prawnym w spektaklach w dniach wskazanych powyżej.
 2. Obecność uczestnika na spektaklu będzie udokumentowana poprzez odbicie pieczątki na specjalnym karnecie. Pieczątki na karnecie umożliwią uczestnikowi spektaklu wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej i odebranie ewentualnego upominku w dniu 29 grudnia 2019 roku.
 1. Upominek za uczestnictwo w przedstawieniach, jest wydawany tylko jeden raz w dniu 29 grudnia 2019 roku, po spełnieniu warunków Regulaminu.
 2. Jeden uczestnik może przystąpić do udziału w Akcji Promocyjnej tylko jeden raz.
 3. Ilość pieczątek widniejących na karnecie uczestniczącego dziecka w Akcji Promocyjnej będzie decydowała, o przyznaniu lub też nie upominku.
 4. Aby otrzymać upominek każdy uczestnik Akcji Promocyjnej musi uzbierać minimum 3 pieczątki. Jeśli uzbiera 2 pieczątki lub mniej nie będzie uprawniony do odbioru upominku.
 5. Prawny opiekun uczestnika Akcji Promocyjnej pokwituje odbiór upominku składając własnoręczny podpis.
 • 3

Upominek

 1. Za uczestnictwo w 3 lub 4 spektaklach każdy uczestnik Akcji Promocyjnej otrzyma upominek w postaci maskotki.
 2. Uczestnikom Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 3. Za uczestnictwo w 2 lub mniej spektaklach Organizator nie przewiduje żadnych upominków.

 

 • 4

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ i OSOBY NAGRODZONE

 1. Zgłoszenia są weryfikowane przez przedstawicieli Organizatora w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej w Galerii Raj.
 2. Czas wydawania upominków określony jest od godz. 17.00 do godz. 17:30 w dniu 29 grudnia 2019 roku i po jego upływie tego terminu upominki nie będą wydawane.

 

 • 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA i POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika
  z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Akcji Promocyjnej określone niniejszym Regulaminem.
 3. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazałoby się nieważne lub niezgodne
  z przepisami wyższego rzędu to nie powoduje to unieważnienia innych zasad określonych niniejszym dokumentem, a postanowienia nieważne lub niezgodne zastępowane są ogólnymi przepisami obowiązującego prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Promocyjnej Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. Decyzja Organizatora może być kwestionowana tylko w postępowaniu reklamacyjnym.
 2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności czynności prowadzonej Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, przysługuje uczestnikowi Akcji Promocyjnej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Bajki z Raju” na adres: Eventariat Agata Sieprawska, ul. Twardowskiego 33a/2, 30-312 Kraków. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, numer telefonu kontaktowego, kserokopię karnetu z pieczątkami i dokładny opis oraz powód reklamacji.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

 

 

Organizator