Rozdajemy darmowe pizze w pierwszy czwartek miesiąca

Rozdajemy darmowe pizze w pierwszy czwartek miesiąca

Takiej promocji jeszcze nie było! Zrób zakupy za min. 150 zł i wymień paragon na pizzę w Pizza Hut!

Masz ochotę na pyszną pizzę Margheritę lub Pepperoni? Otrzymasz ją od nas za darmo! Wystarczy, że w pierwszy czwartek miesiąca zrobisz zakupy za min. 150 zł* i wymienisz paragon na bon do Pizzy Hut. Co godzinę 5 pierwszych osób ma szansę na zdobycie pizzy zupełnie za darmo! Czekamy na Ciebie w czwartek 5 września od godziny 10:00 do 20.00.

 

*Możesz połączyć maksymalnie dwa paragony z poziomu 0 w Galerii Raj.

 

W pierwszy czwartek miesiąca - zapraszamy 4 lipca! (8)

 

 

 

Regulamin Konkursu

”Pizza za zakupy w Galerii Raj”

 

Organizatorem Konkursu Pn.”Pizza za zakupy w Galerii Raj”

zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat Jakub Sieprawski z siedzibą w Krakowie 31-878, ul. Orlińskiego 3c/123, zwany dalej Organizatorem.

 • Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs organizowany jest na terenie Centrum Handlowego Galeria Raj w Dębicy, zlokalizowanego przy ul. Rzeszowskiej 114, 39-200 Dębica, zwane dalej Centrum Handlowe.
 • Zakupy promocyjne, to zakupy produktów i usług z wyłączeniem: artykułów alkoholowych (zgodnie  z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dn. 26.10.1982 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), wyrobów tytoniowych (zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych z dn. 09.11.1995r.z póżn. zm., Dz.U. z 2015r. , poz. 298 z późn. zm.), produktów leczniczych (zgodnie  z ustawą  Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2016r. , poz. 2142 z późn. zm.), preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie  z ustawą  o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r., Dz.U. z  , poz. 149),  wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne i transakcje kantorowe, opłat za media (w tym za: mieszkanie, energię elektryczną, telefon, Internet, wodę, gaz),  doładowań  telefonii komórkowej i paysafecard, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Karty Miejskiej, usług oraz wpłat i wypłat bankomatowych, zakupów w których płatność nastąpiła za pośrednictwem kart podarunkowych dokonane w dniach 04.07.2019, 1.08.2019, 5.09.2019, 3.10, 7.11.2019, 5.12.2019  roku na terenie Centrum Handlowego, w sklepach i punktach usługowych (z wyłączeniem kantoru), które  zlokalizowane są na terenie Centrum Handlowego wyłącznie na poziomie 0, na łączną  kwotę minimum 150 zł brutto potwierdzone odebranym w kasie dowodem zakupu tj. paragonem (lub paragonami)  lub imienną fakturą (lub fakturami), wystawioną na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,  który stanowi wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w Konkursie.

Ważny dowód zakupu to taki, który jest autentyczny wystawiony przez sklep, punkt usługowy zlokalizowany na terenie Centrum Handlowego, nie jest zniszczony (brak możliwości odczytania treści), podrobiony lub sfałszowany.

Wymagana do udziału w Konkursie łączna kwota zakupów promocyjnych to 150 zł może być udokumentowana jednym dowodem zakupu lub dwoma dowodami zakupów promocyjnych dokonanych odpowiednio w dniach: 04.07.2019, 1.08.2019, 5.09.2019, 3.10, 7.11.2019, 5.12.2019  roku od godziny 9.00 do 19:45 w jednym lub dwóch różnych sklepach zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego na poziomie 0.

Zakupy za min.150 zł dokonane w każdy pierwszy czwartek miesiąca uprawniają do wzięcia udziału w konkursie tylko w dniu dokonania zakupów. Na przykład zakupy dokonane w dniu 04.07.2019 roku uprawniają do udziału w konkursie tylko w dniu 04.07.2019 roku i nie mogą być wykorzystane w kolejnych miesiącach.

 • Czas trwania Konkursu: zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są odpowiednio w dniach 04.07.2019, 1.08.2019, 5.09.2019, 3.10, 7.11.2019, 5.12.2019 roku od godziny 10.00 do godziny 20.00.
 • Rejestracja dowodów zakupu w Konkursie:
 • dowody zakupów można rejestrować w Konkursie w Punkcie Obsługi Konkursu, zwanym dalej POK, który zlokalizowany jest na terenie Centrum Handlowego na poziomie 0 w pobliżu sklepów Rossmann i Deichmann w terminach: 07.2019, 1.08.2019, 5.09.2019, 3.10, 7.11.2019, 5.12.2019 roku od godziny 10.00 do godziny 20.00.
 • Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej odpowiednio w dniach 07.2019, 1.08.2019, 5.09.2019, 3.10.2019, 7.11.2019, 5.12.2019 roku ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Z udziału w Konkursie wyłączeni są:

członkowie Komisji, osoby prawne, pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego, osoby zatrudnione przez Organizatora i w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób.

 • Zasady udziału w Konkursie:

W Konkursie biorą udział Ci Uczestnicy, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

 1. dokonają zakupów promocyjnych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3) niniejszego Regulaminu;
 2. zachowają dowód zakupu lub dowody zakupu;
 3. dokonają rejestracji w Konkursie wyłącznie w dniu dokonania zakupów promocyjnych w terminach określonych w punkcie 5) niniejszego Regulaminu.

Pracownik POK w momencie rejestracji dowodu zakupu lub dowodów zakupu Uczestnika stempluje pieczątką Konkursu rejestrowany dowód zakupu lub dowody zakupu w celu uniemożliwienia ich ponowną rejestrację w Konkursie.

Rejestracja dowodów zakupu polega na zapisaniu  przez pracownika POK godziny rejestracji dowodu zakupu lub dowodów zakupu danego Uczestnika Konkursu oraz podpisaniu przez Uczestnika Konkursu następujących oświadczeń:

 oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu;

 oświadczenia, że nie jest osobą wyłączoną z udziału w Konkursie według kryteriów opisanych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu,

oświadczenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jedynie do celów związanych z niniejszym Konkursem.

Pracownik POK rejestruje tylko taką liczbę najszybszych Uczestników Konkursu, jaka jest przewidziana liczba nagród na daną godzinę w danym dniu Konkursu.

Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie Konkursu.

Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę.

 • Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników

Specjalnie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w POK wybierze Zwycięzców Konkursu, Uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki Regulaminu Konkursu, a w szczególności warunki opisane w punkcie 8) Regulaminu i najszybciej w danym dniu i godzinie Konkursu zarejestrowali prawidłowe dowody zakupów.

Pracownik POK niezwłocznie po zarejestrowaniu Uczestnika informuje go czy wygrał nagrodę.

Komisja Konkursowa przyzna nagrody za najszybszą rejestrację dowodów zakupu w dniach 04.07.2019, 1.08.2019, 5.09.2019, 3.10, 7.11.2019, 5.12.2019  roku w następujących godzinach Konkursu.

W dniu 04.07.2019 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 10.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 11.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 12.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 13.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 14.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 15.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 16.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 17.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 18.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 19.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

W dniu 01.08.2019 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 10.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 11.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 12.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 13.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 14.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 15.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 16.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 17.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 18.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 19.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

W dniu 05.09.2019 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 10.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 11.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 12.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 13.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 14.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 15.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 16.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 17.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 18.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 19.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

W dniu 03.10.2019 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 10.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 11.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 12.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 13.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 14.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 15.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 16.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 17.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 18.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 19.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

 

W dniu 07.11.2019 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 10.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 11.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 12.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 13.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 14.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 15.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 16.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 17.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 18.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 19.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

W dniu 05.12.2019 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 10.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 11.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 12.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 13.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 14.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 15.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 16.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 17.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 18.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

najbliżej godziny 19.00 –  5 nagród dla 5 najszybszych Uczestników

Komisja  Konkursowa łącznie przyzna  300 nagród.

W przypadku kiedy  w danej godzinie rozstrzygnięcia Konkursu nie będzie właściwej, prawidłowej  ilości rejestracji  dowodów zakupów, Komisja przyzna taką ilość nagród, jaka będzie wynikała z prawidłowych rejestracji dowodów zakupów na daną godzinę Konkursu. Pozostałe  nieprzyznane nagrody  z danej godziny zostaną przekazane do puli nagród przyznawanej w następnej, kolejnej godzinie (kumulacja nagród).

Po rozstrzygnięciu Konkursu w danej godzinie Organizator poinformuje publicznie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w POK o ewentualnej dodatkowej ilości nagród, które będą przyznawane w następnej, kolejnej godzinie Konkursu.

Z prac związanych z rozstrzygnięciem Konkursu w każdym dniu Konkursu Komisja sporządzi protokół.

Uczestnicy na pisemną prośbę mogą zapoznać się z treścią protokołów z rozstrzygnięcia Konkursu. Protokoły z rozstrzygnięcia Konkursu  dostępne będą w siedzibie Organizatora Konkursu w terminie: 05.07-19.12.2019 roku.

 • Nagrody w Konkursie

Nagrodami w Konkursie są  zaproszenia na jedną pizzę (Margheritę lub Pepperoni, które można zrealizować wyłącznie w lokalu Pizza Hut Express zlokalizowanym w Galerii Raj), łącznie 300 szt. każdy o wartości 20 zł brutto. Ważność zaproszenia jest podana na każdym zaproszeniu. Do każdej nagrody w postaci  zaproszenia zostanie dodana nagroda finansowa w wysokości 11,11% tj. 2,20 zł brutto. Łączna wartość każdej nagrody w Konkursie  22, 20 zł brutto.

Organizator wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).

Przed wydaniem nagród, Organizator pobiera od Laureatów zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %  łącznej wartości nagrody a następnie przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego.

 • Ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagród

Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu za poszczególne godziny podawane są Uczestnikom w POK niezwłocznie po rejestracji prawidłowych, zwycięskich dowodów zakupu za daną godzinę w danym dniu Konkursu.

Nagrody zostaną wydane w POK Zwycięzcom osobiście w dniach ogłoszenia wyników Konkursu odpowiednio w dniach: 04.07.2019, 1.08.2019, 5.09.2019, 3.10.2019, 7.11.2019, 5.12.2019 od godziny 10.00 do godziny 20.00.

Po tych terminach wygasa prawo żądania wygranej. Nieodebrane nagrody  przechodzą do dyspozycji Organizatora.

Przyznanych nagród  nie można wymieniać na  inne nagrody ani też na ich równowartość              w gotówce.

 • Reklamacje

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo składania reklamacji w terminie od 05.07-19.12.2019 roku (decyduje data wpływu reklamacji).  Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać na piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres Eventariat Jakub Sieprawski, 31-878 Kraków, ul. Orlińskiego 3c/123 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: jakub@eventariat.pl z dopiskiem Konkurs Pn.”Pizza za zakupy w Galerii Raj”.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres zamieszkania lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej decyduje data nadania wiadomości e-mail. Dla ważności odpowiedzi liczy się data nadania odpowiedzi na reklamację.

W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 • Dane osobowe Uczestników Konkursu

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są  przez Organizatora Konkursu  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu – Eventariat Jakub Sieprawski,

31-878 Kraków, ul. Orlińskiego 3c/123.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie

i otrzymanie nagrody.

Każdy Uczestnik Konkursu  posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo

żądania ich przenoszenia.

Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dane Zwycięzców będą usuwane po zakończeniu Konkursu, w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy obowiązującego prawa.

Regulamin Konkursu będzie dostępny w Centrum Handlowym w POK w dniach 04.07.2019, 1.08.2019, 5.09.2019, 3.10.2019, 7.11.2019, 5.12.2019 w Biurze Administracyjnym w Centrum Handlowym,  w siedzibie Organizatora oraz na stronie oraz na stronie internetowej  http://raj-debica.pl/. W terminie od 05.07.2019 r. do 27.12.2019 roku na życzenie Uczestnika Konkursu Organizator prześle regulamin Konkursu na wskazany adres  e-mailowy.

 Organizator