Warsztaty małego i dużego EKO artysty z Tikkurila – regulamin konkursu

Warsztaty małego i dużego EKO artysty z Tikkurila – regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU 

„Zaprojektuj EKO torbę podczas warsztatów z Tikkurila w Galerii Raj, wyślij zdjęcie wykonanej EKO torby i wygraj nagrodę”

 • 1.

Kto organizuje Konkurs?

 1. Konkurs „Zaprojektuj własną EKO torbę podczas warsztatów z Tikkurila, wyślij zdjęcie wykonanej EKO torby i wygraj nagrodę”

 („Konkurs”) organizowany jest przez Jakuba Sieprawskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eventariat Jakub Sieprawski (adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Orlińskiego 3c/123, 31-878 Kraków), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 676-235-54-08, („Organizator”).

 1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na rzecz spółki pod firmą IVS Grupa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy przy ul. Transportowców 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179186, NIP 8721887428, REGON 850541670 („Zarządzający”), będącej właścicielem centrum handlowo-usługowego Galeria „raj” w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 114 („Galeria Raj”).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego na serwisie Facebook profilu Galerii Raj. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu Konkursu. Organizator korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.
 3. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik Konkursu zwalnia w pełni serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem profilu Galerii Raj.
 • 2.

Na czym polega Konkurs?

 1. Konkurs polega na wykonaniu EKO torby podczas warsztatów przeprowadzonych w Galerii Raj w dniach 27-29.09.2019r., zrobienie zdjęcia wykonanej EKO torby i przesłanie go w serwisie Facebook Galerii Raj (Zgłoszenie konkursowe) w komentarzu pod postem konkursowym. Konkurs nie jest grą losową. Zwyciężą te odpowiedzi, które zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową, jak opisano w § 8 pkt 1 Regulaminu.
 2. W związku z przedmiotem Konkursu i faktem, że może stać się on częścią szerszego projektu, jednym z podstawowych warunków uzyskania Nagrody Konkursowej jest przeniesienie przez Zwycięzcę Konkursu na Zarządzającego majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz podjęcie związanych z tym zobowiązań dotyczących Pracy Konkursowej, jak opisano poniżej w § 11 Regulaminu. Pomysły zawarte w projektach mogą bowiem zostać wykorzystane przez Zarządzającego w dalszych działaniach związanych z Galerią Raj. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Konkursu zgadza się na to, że namalowana przez niego grafika na EKO torby może zostać w ten sposób wykorzystana.
 • 3.

Kiedy organizowany jest Konkurs?

 1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w okresie od dnia 27.09.2019  roku do dnia 4.10.2019 roku do godz. 23.59., przy czym:

1.1. od dnia 27.09.2019  roku, do dnia 4.10.2019 roku do godz. 23.59 Uczestnik Konkursu będzie mógł dokonać Zgłoszenia Konkursowego w sposób opisany w § 5 pkt 2 Regulaminu, 

1.2. od dnia 5.10.2019 roku do dnia 9.10.2019 roku Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech Zwycięzców Konkursu, a Organizator powiadomi Zwycięzców Konkursu o ustaleniach Komisji Konkursowej zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu,

1.3. od dnia 10.10.2019 roku do dnia 15.10.2019 roku Zwycięzcy Konkursu winni przekazać Organizatorowi, w sposób opisany w § 8 pkt 3 Regulaminu, swoje Dane Osobowe, celem umożliwienia dalszego procedowania, w tym wydania Nagród Konkursowych,

1.4. jeżeli w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 1.3 Regulaminu, któryś ze Zwycięzców  Konkursu nie przekaże Organizatorowi, w sposób opisany w § 8 pkt 3 Regulaminu, swoich Danych Osobowych, od dnia 16.10.2019 roku do dnia 20.10.2019 roku Komisja Konkursowa dokona uzupełniającego wyboru Zwycięzców Konkursu, jak opisano w § 8 pkt 6 Regulaminu,

1.5. od dnia 15.10.2019 roku do dnia 25.10.2019 roku Zwycięzcy Konkursu będą mogli odebrać Nagrody Konkursowe w sposób opisany w § 10 Regulaminu,

1.6. w terminie do dnia 26.10.2019 roku będą przyjmowane Reklamacje, na zasadach określonych w § 13 Regulaminu. 

 • 4.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem Konkursu”, może być, z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu:

1.1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 (osiemnaście) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada konto na serwisie Facebook (pl-pl.facebook.com), akceptuje postanowienia Regulaminu oraz deklaruje chęć udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, 

a także 

1.2. osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynaście) lat, ale nie ukończyła 18 (osiemnastu) lat, posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiada konto na serwisie Facebook (pl-pl.facebook.com), akceptuje postanowienia Regulaminu oraz deklaruje chęć udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie – jednak, o ile osoba ta może samodzielnie dokonać Zgłoszenia Konkursowego, o tyle odbiór Nagrody Konkursowej możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby, na zasadach określonych w § 10 pkt 5 Regulaminu.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: Organizator, pracownicy i podwykonawcy Organizatora, osoby wchodzące w skład organów spółki będącej właścicielem Galerii Raj lub spółki zarządzającej Galerią Raj, pracownicy spółki zarządzającej Galerią Raj, najemcy Galerii Raj, pracownicy i podmioty zatrudnione na podstawie niepracowniczych stosunków prawnych przez najemców Galerii Raj, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wskazanych powyżej osób, przy czym za członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających.
 • 5.

Jak wziąć udział w Konkursie?

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
 2. Organizator zapewni zamieszczenie na profilu https://www.facebook.com/RajGaleria w terminie do dnia 27.09.2019 roku postu zawierającego informację o Konkursie z linkiem do Regulaminu.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zamieścić Pracę Konkursową pod postem zawierającym informację o Konkursie, o którym mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu. Czynności takie określane są w treści Regulaminu jako „Zgłoszenie Konkursowe”.
 4. Z momentem dokonania Zgłoszenia Konkursowego osoba, która go dokonała, staje się Uczestnikiem Konkursu, o ile spełnia warunki określone w § 5 Regulaminu. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego oznacza złożenie przez Uczestnika Konkursu zapewnienia, że spełnia wszystkie te warunki. Organizator upoważniony jest do weryfikacji ich spełnienia, ale nie jest do tego zobowiązany; w szczególności, brak weryfikacji nie oznacza, iż nie możliwe jest wykluczenia z udziału w Konkursie osoby, w odniesieniu do której weryfikacja nie została dokonana. 
 5. Za moment przesłania Pracy Konkursowej uważa się moment, w którym Praca Konkursowa zostanie zapisana na serwerze serwisu Facebook.
 • 6.

Na czym polega zadanie konkursowe?

 1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu podczas warsztatów odbywających się w Galerii Raj w terminie 27-29.09.2019 EKO torby, zrobieniu jej zdjęcia i przesłaniu tego zdjęcia („Praca Konkursowa”) w sposób opisany w § 5 Regulaminu.
 2. Uczestnik Konkursu ma dowolność w kształtowaniu treści Pracy Konkursowej, o ile spełnia ona warunki przewidziane Regulaminem. Jednak Praca Konkursowa zawierająca wizerunki lub słowa powszechnie uznawana za niegrzeczne, obraźliwe, niecenzuralne lub inne o zbliżonym charakterze nie będzie brała udziału w Konkursie.
 3. Praca Konkursowa winna zostać przesłana Organizatorowi pod postem konkursowym z dnia 27.09.2019 roku. 
 4. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie te prace konkursowe, które zostaną opublikowane pod postem konkursowym. 
 5. Przesłanie Pracy Konkursowej w sposób opisany w § 6 pkt 4 Regulaminu oznacza złożenie przez Uczestnika Konkursu zapewnienia, że:

5.1. Praca Konkursowa stanowi utwór oryginalny.

5.2. Przysługują mu wszelkie i wyłączne prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie do Pracy Konkursowej.

5.3. Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności przysługujących im z tytułu praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności intelektualnej, a jej opracowanie ani przekazanie Organizatorowi nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji ani naruszenia jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.

5.4. Prawa autorskie do Pracy Konkursowej są wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie są obciążone żadnym prawami lub roszczeniami osób trzecich, a korzystanie z nich lub rozporządzanie nimi nie jest w żaden sposób ograniczone.

 • 7.

Kto dokona wyboru Zwycięzców Konkursu?

 1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która składać się będzie z 3 (trzech) osób, wskazanych przez Organizatora. Zadania Komisji Konkursowej obejmują: 

1.1. czuwanie nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu,

1.2. rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wybór Zwycięzców Konkursu,

1.3. sprawdzenie spełnienia przez Zwycięzców Konkursu wymogów określonych w Regulaminie.

 • 8.

Jak zostanie dokonany wybór Zwycięzców Konkursu?

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 (trzech) najciekawszych Prac Konkursowych (zdjęć EKO toreb pomalowanych podczas eventu odbywającego się w Galerii Raj). Ocena, który projekt torby jest najciekawszy, jest z natury rzeczy oceną subiektywną. Z tych względów Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie zgadza się na to, że wybór zostanie dokonany według uznania Komisji Konkursowej. Nie są przewidziane określone kryteria, których spełnienie jest warunkiem wygranej w Konkursie lub pozwala na tą wygraną, ani też nie przypisuje się określonej wagi do danych kryteriów oceny. 
 2. Po dokonaniu wyboru przez Komisję Konkursową najciekawszych Prac Konkursowych zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu Organizator powiadomi o tym fakcie każdego z Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostały wybrane, wiadomością prywatną na adres jego profilu Facebook. W treści tego powiadomienia zawarta będzie prośba o podanie Danych Osobowych, o których mowa w § 12 pkt 3 Regulaminu. Tak powiadomieni Uczestnicy Konkursu są Zwycięzcami Konkursu w rozumieniu Regulaminu, ale nabycie prawa do otrzymania Nagrody Konkursowej zależne jest od spełnienia warunków, o których mowa w § 8 pkt 7 Regulaminu.
 3. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał wiadomość prywatną zawierającą informację o dokonaniu wyboru jego opowieści przez Komisję Konkursową wraz z prośbą o podanie Danych Osobowych jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do przesłania zwrotnej wiadomości prywatnej do Organizatora, zawierającej jego Dane Osobowe, w terminie 3 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania tej wiadomości prywatnej. Przez „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych za wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień sporządzenia regulaminu jest to ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy). Na potrzeby obliczenia terminu nie uwzględnia się dnia, w którym Zwycięzca Konkursu otrzymał wiadomość prywatną od Organizatora, o której mowa w pkt § 8 pkt 2 Regulaminu.
 4. Zwycięzca Konkursu nie powinien w żadnym przypadku podawać swoich Danych Osobowych, o których mowa w § 12 pkt 3 Regulaminu, poprzez zamieszczenie odpowiedzi pod postem o Konkursie, o którym mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu. 
 5. W przypadku, jeżeli:

5.1. dany Uczestnik Konkursu nie ma włączonej na swoim profilu Facebook opcji pozwalającej na wysyłanie do niego wiadomości prywatnych w momencie, w którym Organizator podjął próbę wysłanie do niego wiadomości prywatnej zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu, lub

5.2. dany Uczestnik Konkursu nie przesłał zwrotnej wiadomości prywatnej, o której mowa w § 8 pkt 3 Regulaminu, do Organizatora w terminie tam określonym, lub

5.3. dany Uczestnik Konkursu przesłał zwrotną wiadomość prywatną, o której mowa w § 8 pkt 3 Regulaminu, do Organizatora w terminie tam określonym, ale wiadomość ta nie zawiera wszystkich Danych Osobowych,

Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody Konkursowej, a Komisja Konkursowa dokonuje uzupełniającego wyboru Zwycięzców Konkursu zgodnie z postanowieniami § 8 pkt 6 Regulaminu.

 1. Uzupełniający wybór, o którym mowa w § 8 pkt 5 Regulaminu, zostanie dokonany w terminie wskazanym w § 3 pkt 3.4 Regulaminu, według zasad opisanych w § 8 pkt 1 – 4 Regulaminu (które mają odpowiednie zastosowanie). Dla uniknięcia wątpliwości, uzupełniający wybór dotyczył będzie wyłącznie takiej liczby Zwycięzców Konkursu, która odpowiada liczbie osób, które nie spełniły warunków opisanych w § 8 pkt 5 Regulaminu i utraciły prawo do otrzymania Nagrody Konkursowej. Uzupełniający wybór zostanie dokonany spośród Uczestników Konkursu innych niż osoby wybrane zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu. Wybór uzupełniający będzie dokonywany tylko jednokrotnie; w przypadku, jeżeli którykolwiek z tak wybranych Zwycięzców Konkursu nie spełni warunków opisanych w § 8 pkt 5 Regulaminu i utraci prawo do otrzymania Nagrody Konkursowej, ta Nagroda Konkursowa nie będzie dalej przydzielana (a żaden z Uczestników Konkursu nie będzie miał roszczenia o jej wydanie).
 2. W przypadku, jeżeli dany Uczestnik Konkursu, którego Praca konkursowa została wybrana przez Komisję Konkursową zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu lub zgodnie z pkt § 8 pkt 6 Regulaminu przesłał zwrotną wiadomość prywatną, o której mowa powyżej, do Organizatora w terminie określonym powyżej, a wiadomość ta zawiera wszystkie Dane Osobowe, Uczestnik Konkursu nabywa prawo do Nagrody Konkursowej pod warunkiem stawienia się po odbiór Nagrody Konkursowej zgodnie z § 10 pkt 1 Regulaminu oraz złożenia Oświadczenia o Prawach Autorskich zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu. 
 • 9.

Co jest Nagrodą Konkursową?

 1. Organizator przewidział 3 nagrody o charakterze rzeczowo – pieniężnym („Nagroda Konkursowa”), wg. poniższego schematu:
  • 1 miejsce: Bon o wartości 150 zł do wykorzystania w sklepie Martes Sport w Galerii Raj, oraz kwota pieniężna w wysokości 16,65 złotych, która zostanie przekazana przez Organizatora jako kwota zryczałtowanego podatku dochodowego, należnego z tytułu wygrania Nagrody Konkursowej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
  • 2 miejsce: Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Martes Sport w Galerii Raj, oraz kwota pieniężna w wysokości 11,10 złotych, która zostanie przekazana przez Organizatora jako kwota zryczałtowanego podatku dochodowego, należnego z tytułu wygrania Nagrody Konkursowej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
  • 3 miejsce: Bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie Martes Sport w Galerii Raj, oraz kwota pieniężna w wysokości 5,55 złotych, która zostanie przekazana przez Organizatora jako kwota zryczałtowanego podatku dochodowego, należnego z tytułu wygrania Nagrody Konkursowej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
 1. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody Konkursowej na osobę trzecią (niezależnie od tego, czy jest ona Uczestnikiem Konkursu).
 2. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody Konkursowej w gotówce.
 3. Nie jest możliwa rezygnacja Zwycięzcy Konkursu z części Nagrody Konkursowej. W przypadku rezygnacji z części Nagrody Konkursowej uznaje się, że Zwycięzca Konkursu zrezygnował z całej Nagrody Konkursowej. W takim przypadku Komisja Konkursowa nie dokonuje uzupełniającego wyboru Zwycięzców Konkursu zgodnie z § 8 pkt 6 Regulaminu.
 • 10.

Jak odebrać Nagrodę Konkursową?

 1. Nagroda Konkursowa może być odebrana przez Zwycięzcę Konkursu, który nabył prawo do Nagrody Konkursowej zgodnie z § 8 pkt 7 Regulaminu, jedynie osobiście, w Galerii Raj (ul. Rzeszowska 114, Dębica), w terminie do dnia 25.10.2019 roku. Celem odbioru Nagrody Konkursowej Zwycięzca Konkursu, o którym mowa powyżej, winien zgłosić się do ochrony Galerii Raj.
 2. W przypadku:

2.1. niezgłoszenia się przez Zwycięzcę Konkursu, który nabył prawo do Nagrody Konkursowej zgodnie z § 8 pkt 7 Regulaminu, po odbiór Nagrody Konkursowej w terminie wskazanym w § 9 pkt 1 Regulaminu, lub

2.2. odmowy podpisania przez Uczestnika Konkursu Oświadczenia o Prawach Autorskich zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu,

Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody Konkursowej. W takim przypadku Komisja Konkursowa nie dokonuje uzupełniającego wyboru Zwycięzców Konkursu zgodnie z § 8 pkt 6 Regulaminu.

 1. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę, by kwota pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygrania Nagrody Konkursowej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz została przekazana przez Organizatora jako kwota zryczałtowanego podatku dochodowego, należnego z tytułu wygrania Nagrody Konkursowej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru Nagrody Konkursowej w momencie jej odbioru. W przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru Organizator może odmówić wydania Zwycięzcy Konkursu Nagrody Konkursowej.
 3. W przypadku opisanym w § 4 pkt 1.2 Regulaminu protokół obioru, o którym mowa w § 10 pkt 4 Regulaminu, winien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu.
 • 11.

Co stanie się z moją Pracą Konkursową?

 1. Warunkiem odbioru Nagrody Konkursowej przez Zwycięzcę Konkursu jest podpisanie przez niego Oświadczenia o Prawach Autorskich według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o Prawach Autorskich winno być co do zasady podpisane osobiście przez Zwycięzcę Konkursu. W przypadku, jeżeli Zwycięzcą Konkursu jest osoba, o której mowa w § 4 pkt 1.2 Regulaminu, Oświadczenie o Prawach Autorskich winno być dodatkowo podpisane przez przedstawiciela ustawowego tej osoby. Oświadczenie o Prawach Autorskich może być podpisane przez pełnomocnika, o ile pełnomocnictwo udzielone jest na piśmie z podpisem poświadczonym przez notariusza na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie i jest pełnomocnictwem szczególnym (to jest zawiera w swej treści wyraźne upoważnienie do podpisania w imieniu mocodawcy Oświadczenia o Prawach Autorskich).
 3. Z momentem podpisania Oświadczenia o Prawach Autorskich Zwycięzca Konkursu przenosi na Zarządzającego majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w treści Oświadczenia o Prawach Autorskich oraz podejmuje opisane w treści Oświadczenia o Prawach Autorskich zobowiązania odnoszące się do Pracy Konkursowej. Ponadto z momentem podpisania Oświadczenia o Prawach Autorskich Zwycięzca Konkursu nabywa bezwarunkowe prawo do otrzymania Nagrody Konkursowej.
 4. Praca Konkursowa może zostać wykorzystana przez Zarządzającego w ramach projektu, o którym mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu. Może być ona łączona z innymi elementami, w tym być włączane do innych utworów, lub też stanowić kanwę lub wytyczne do stworzenia innych utworów w ramach przyszłych działań Zarządzającego. Uczestnik Konkursu dokonując Zgłoszenia Konkursowego zgadza się na powyższe.
 • 12.

Jak przetwarzane będą moje Dane Osobowe?

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu („Dane Osobowe”) jest Organizator. W sprawach dotyczących Danych Osobowych z Organizatorem można skontaktować się poprzez przesłanie pisma na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu lub e-maila na adres jakub@eventariat.pl
 2. Organizator jako administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 3. Dane Osobowe zbierane są dwuetapowo, celem zapewnienia realizacji zasady minimalizacji danych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Na etapie przesyłania Pracy Konkursowej Organizatorowi zgodnie z pkt § 5 pkt 2 Regulaminu zbierane i przetwarzane będą następujące Dane Osobowe (w takim zakresie, w jakim zostaną podane przez Uczestnika Konkursu): imię i nazwisko, pseudonim, awatar, adres e-mail, dane profilu Facebook. Na etapie dokonania wyboru przez Komisję Konkursową zbierane i przetwarzane będą następujące Dane Osobowe (o których przesłanie Organizator poprosi Zwycięzcę Konkursu zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu, o ile nie zostały zebrane wcześniej): imię i nazwisko, PESEL, NIP, data urodzenia, dane właściwego Urzędu Skarbowego. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia Reklamacji zbierane i przetwarzane będą następujące Dane Osobowe: adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji składanych w trybie opisanym w § 13 Regulaminu lub wykonania innych uprawnień lub obowiązków związanych z faktem przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród Konkursowych. W ramach powyższego, Dane Osobowe przetwarzane są w szczególności celu kontaktu z Uczestnikiem Konkursu w sprawie Pracy Konkursowej lub w sprawie spełnienia warunków przewidzianych Regulaminem, dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, przyznania i wydania Nagród Konkursowych oraz spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora jako administratora Danych Osobowych, a także (w zakresie obowiązków Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych) niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze jako administratorze Danych Osobowych.
 6. Administrator Danych Osobowych przewiduje, że odbiorcami Danych Osobowych będą: Zarządzający, spółki mające siedzibę i miejsce zarządzania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy zarządzający, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, biura rachunkowe oraz kancelarie prawne obsługujące Organizatora i Zgłaszającego oraz właściwy dla Zwycięzcy Konkursu Urząd Skarbowy.
 7. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego. Organizator jako administrator Danych Osobowych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Danych Osobowych, w tym profilowania.
 8. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres, jaki odpowiada terminowi przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Organizatorem a danym Uczestnikiem Konkursu nawiązanego w rezultacie wzięcia udziału w Konkursie. Na dzień sporządzenia Regulaminu, termin przedawnienia wynosi 10 (dziesięć) lat od wymagalności tych roszczeń, a zatem Organizator zakłada, że Dane Osobowe będą przez niego przechowywane przez 10 (dziesięć) lat od dnia zakończenia okresu, o którym mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu.
 9. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Organizatora jako administratora Danych Osobowych dostępu do Danych Osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W takim zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora jako administratora Danych Osobowych, Uczestnik Konkursu może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 10. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania Danych Osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub, odpowiednio (jak opisano w § 8 pkt 5 Regulaminu) utrata prawa do otrzymania Nagrody Konkursowej. Podanie Danych Osobowych wskazanych w ostatnim zdaniu § 12 pkt 3 Regulaminu jest wymogiem ustawowym związanym z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 • 13.

Jak mogę zgłosić reklamację lub zastrzeżenia?

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu („Reklamacje”) Uczestnik Konkursu może zgłaszać na piśmie do dnia 28.10.2019 roku, przesyłając je na adres jakub@eventariat.pl z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs – „Zaprojektuj własną EKO torbę podczas warsztatów z Tikkurila, wyślij zdjęcie wykonanej EKO torby i wygraj nagrodę”. Termin zgłoszenia Reklamacji uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane przesyłką poleconą na wskazany adres Organizatora.
 2. Pismo zawierające Reklamację winno zawierać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej Reklamację, a także szczegółowo wskazywać przyczyny i powody złożenia Reklamacji (w tym daty i miejsca zdarzeń). Pismo zawierające Reklamację winno określać również żądanie osoby je zgłaszającej.
 3. Organizator będzie rozpatrywać Reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia Reklamacji listem poleconym, który zostanie wysłany na adres podany w piśmie zawierającym Reklamację w terminie 3 (trzech) dni roboczych (w rozumieniu § 8 pkt 3 Regulaminu) od daty rozpatrzenia Reklamacji.
 5. W każdym przypadku osoba zgłaszająca Reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 • 14.

Co ponadto?

 1. Regulamin będzie również dostępny w terminie od dnia 27.09.2019 roku do dnia 25.10.2019 roku w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych i promocyjnych, w tym na stronach www, na profilach Facebook oraz w materiałach drukowanych mają jedynie charakter informacyjny. W celu ustalenia zakresu praw i obowiązków Organizatora oraz Uczestników Konkursu należy zapoznać się szczegółowo z treścią Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian i uzupełnień do Regulaminu, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – wzór Oświadczenia o Prawach Autorskich.