Zakupy ze smakiem!

Od najbliższego czwartku startujemy z akcją „Zakupy ze smakiem”.

Wystarczy, że tego dnia zrobicie zakupy za min. 100 zł w Galerii Raj, a my nagrodzimy Was bonem na smaczny posiłek. Bony czekają na Was w każdy czwartek w godzinach 12.00-20.00 w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej, który zlokalizowany jest na terenie Galerii na poziomie 0 w pobliżu sklepów Rossmann, Deichmann oraz Vision Express w terminach: 6.02, 13.02, 20.02 i 27.02 2020 roku.

Zapraszamy!

*Możesz połączyć maksymalnie dwa paragony z poziomu 0 w Galerii Raj.

 

Regulamin Akcji Promocyjnej
Pn.”Zakupy ze Smakiem w Raju”

Organizatorem Akcji Promocyjnej Pn.”Zakupy ze Smakiem w Raju” zwanego dalej Akcji Promocyjnej jest: Eventariat Jakub Sieprawski z siedzibą w Krakowie 31-878, ul. Orlińskiego 3c/123, zwany dalej Organizatorem.

1) Miejsce organizacji Akcji Promocyjnej

Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Centrum Handlowego Galeria Raj w Dębicy, zlokalizowanym przy ul. Rzeszowskiej 114, 39-200 Dębica, zwane dalej Centrum Handlowe.

2) Zakupy promocyjne, to zakupy produktów i usług z wyłączeniem: artykułów alkoholowych (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), wyrobów tytoniowych (zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 09.11.1995r.z póżn. zm., Dz.U. z 2015r. , poz. 298 z późn. zm.), produktów leczniczych (zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2016r. , poz. 2142 z późn. zm.), preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r., Dz.U. z 2017r., poz. 149), wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne i transakcje kantorowe, opłat za media (w tym za: mieszkanie, energię elektryczną, telefon, Internet, wodę, gaz), doładowań telefonii komórkowej i paysafecard, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Karty Miejskiej, usług oraz wpłat i wypłat bankomatowych, zakupów w których płatność nastąpiła za pośrednictwem kart podarunkowych dokonane w każdy czwartek lutego, tj. w dniach 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 2020 roku na terenie Centrum Handlowego, w sklepach i punktach usługowych (z wyłączeniem kantoru), które zlokalizowane są na terenie Centrum Handlowego wyłącznie na poziomie 0, na łączną kwotę minimum 100 zł brutto potwierdzone odebranym w kasie dowodem zakupu tj. paragonem (lub paragonami) lub imienną fakturą (lub fakturami), wystawioną na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stanowi wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w Akcji Promocyjnej.
Ważny dowód zakupu to taki, który jest autentyczny wystawiony przez sklep, punkt usługowy zlokalizowany na terenie Centrum Handlowego, nie jest zniszczony (brak możliwości odczytania treści), podrobiony lub sfałszowany.
Wymagana do udziału w Akcji Promocyjnej łączna kwota zakupów promocyjnych to 100 zł może być udokumentowana jednym dowodem zakupu lub dwoma dowodami zakupów promocyjnych dokonanych w dniach: 06.02, 13.02, 20.02, 27.02 2020 roku od godziny 12.00 do 19:45 w jednym lub dwóch różnych sklepach zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego na poziomie 0.

3) Czas trwania Akcji Promocyjnej: zgłoszenia do Akcji Promocyjnej przyjmowane są w dniach 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 2020 roku od godziny 12.00 do godziny 20.00.

4) Rejestracja dowodów zakupu w Akcji Promocyjnej: dowody zakupów można rejestrować w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej, zwanym dalej POAP, który zlokalizowany jest na terenie Centrum Handlowego na poziomie 0 w pobliżu sklepów Rossmann, Deichmann oraz Vision Express w terminach: 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 2020 roku od godziny 12.00 do godziny 20.00.

5) Uczestnicy Akcji Promocyjnej: Akcja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej odpowiednio w dniach 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 2020 roku. ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

6) Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są: członkowie Komisji, osoby prawne, pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego, osoby zatrudnione przez Organizatora i w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Promocyjnej, w tym także pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób.

7) Zasady udziału w Akcji Promocyjnej:

W Akcji Promocyjnej biorą udział Ci Uczestnicy, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

1. dokonają zakupów promocyjnych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2) niniejszego Regulaminu;
2. zachowają dowód zakupu lub dowody zakupu;
3. dokonają rejestracji w POAP wyłącznie w dniu dokonania zakupów promocyjnych w terminach określonych w punkcie 4) niniejszego Regulaminu.

Pracownik POAP w momencie rejestracji dowodu zakupu lub dowodów zakupu Uczestnika stempluje pieczątką Akcji Promocyjnej rejestrowany dowód zakupu lub dowody zakupu w celu uniemożliwienia ich ponownej rejestracji w Akcji Promocyjnej.
Rejestracja dowodów zakupu polega na zapisaniu przez pracownika POAP godziny rejestracji dowodu zakupu lub dowodów zakupu danego Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz podpisaniu przez Uczestnika Akcji Promocyjnej następujących oświadczeń:
– oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem Akcji Promocyjnej;
– oświadczenia, że nie jest osobą wyłączoną z udziału Akcji Promocyjnej według kryteriów opisanych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu,
– oświadczenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jedynie do celów związanych z niniejszą Akcją Promocyjną.

Pracownik POAP rejestruje tylko taką liczbę najszybszych Uczestników Akcji Promocyjnej, jaka jest przewidziana liczba bonów na daną godzinę w danym dniu Akcji Promocyjnej.
Jeden Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie Akcji Promocyjnej.

Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jeden bon.

8) Rozstrzygnięcie Akcji Promocyjnej i ogłoszenie wyników:
Specjalnie powołana przez Organizatora Komisja Akcji Promocyjnej w POAP wybierze Zwycięzców Akcji Promocyjnej, Uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki Regulaminu Akcji Promocyjnej, a w szczególności warunki opisane w punkcie 8) Regulaminu i najszybciej w danym dniu i godzinie Akcji Promocyjnej zarejestrowali prawidłowe dowody zakupów.
Pracownik POAP niezwłocznie po zarejestrowaniu Uczestnika informuje go czy wygrał bon.
Komisja Akcji Promocyjnej przyzna bony za najszybszą rejestrację dowodów zakupu w dniach 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 2020 roku w następujących godzinach trwania Akcji Promocyjnej:

W dniu 06.02.2020 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 12.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 13.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 14.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 15.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 16.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 17.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 18.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 19.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników

W dniu 13.02.2020 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 12.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 13.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 14.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 15.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 16.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 17.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 18.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 19.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników

W dniu 20.02.2020 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 12.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 13.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 14.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 15.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 16.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 17.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 18.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 19.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników

W dniu 27.02.2020 r. za najszybszą rejestrację dowodów zakupów w następującym czasie:

najbliżej godziny 12.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 13.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 14.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 15.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 16.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 17.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 18.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników
najbliżej godziny 19.00 – 5 bonów dla 5 najszybszych Uczestników

Komisja Akcji Promocyjnej łącznie przyzna 160 bonów.

W przypadku kiedy w danej godzinie rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej nie będzie właściwej, prawidłowej ilości rejestracji dowodów zakupów, Komisja przyzna taką ilość bonów, jaka będzie wynikała z prawidłowych rejestracji dowodów zakupów na daną godzinę Akcji Promocyjnej. Pozostałe nieprzyznane bony z danej godziny zostaną przekazane do puli bonów przyznawanej w następnej, kolejnej godzinie (kumulacja bonów).
Po rozstrzygnięciu Akcji Promocyjnej w danej godzinie Organizator poinformuje publicznie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w POAP o ewentualnej dodatkowej ilości bonów, które będą przyznawane w następnej, kolejnej godzinie Akcji Promocyjnej.
Z prac związanych z rozstrzygnięciem Akcji Promocyjnej w każdym dniu Akcji Promocyjnej Komisja sporządzi protokół.
Uczestnicy na pisemną prośbę mogą zapoznać się z treścią protokołów z rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej. Protokoły z rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej dostępne będą w siedzibie Organizatora Akcji Promocyjnej w terminie od 7.02.2020 r. do 11.03.2020 r.

9) Bony w Akcji Promocyjnej
Bony degustacyjne o wartości 2 zł można wymienić tylko na małą kawę, które można zrealizować wyłącznie na stoisku wyspy kawowej „Lafaye” zlokalizowanym w Galerii Raj, łącznie 160 szt. każdy o wartości 2 zł brutto. Ważność każdego bonu jest podana na samym bonie tj. do 29 lutego 2020 roku. Do każdego bonu zostanie dodana nagroda finansowa w wysokości 11,11% tj. 0,22 zł brutto. Łączna wartość każdej nagrody w Akcji Promocyjnej 2,22 zł brutto.

Organizator wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).

Przed wydaniem nagród, Organizator pobiera od Laureatów zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % łącznej wartości nagrody a następnie przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego.

10) Ogłoszenie wyników Akcji Promocyjnej i wydanie bonów

Wyniki rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej za poszczególne godziny podawane są Uczestnikom w POAP niezwłocznie po rejestracji prawidłowych, zwycięskich dowodów zakupu za daną godzinę w danym dniu Akcji Promocyjnej.

Bony zostaną wydane w POAP Zwycięzcom osobiście w dniu ogłoszenia wyników Akcji Promocyjnej w dniach 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 2020 roku od godziny 12.00 do godziny 20.00.
Po tym terminie wygasa prawo żądania wygranej. Nieodebrane bony przechodzą do dyspozycji Organizatora.
Przyznanych bonów nie można wymieniać na inne nagrody ani też na ich równowartość w gotówce.

11) Reklamacje:
Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 11.03.2020 roku (decyduje data wpływu reklamacji). Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej należy składać na piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres Eventariat Jakub Sieprawski, 31-878 Kraków, ul. Orlińskiego 3c/123 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: jakub@eventariat.pl z dopiskiem Akcja Promocyjna Pn.”Zakupy ze smakiem w Raju”.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres zamieszkania lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej decyduje data nadania wiadomości e-mail. Dla ważności odpowiedzi liczy się data nadania odpowiedzi na reklamację.

W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

12) Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej
Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej przetwarzane są przez Organizatora Akcji Promocyjnej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).
Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji Promocyjnej – Eventariat Jakub Sieprawski, 31-878 Kraków, ul. Orlińskiego 3c/123.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji Promocyjnej i otrzymanie bonu.
Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia.
Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Dane Zwycięzców będą usuwane po zakończeniu Akcji Promocyjnej, w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13) Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy obowiązującego prawa.

Regulamin Akcji Promocyjnej będzie dostępny w Centrum Handlowym w POAP w dniach 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 2020 roku, w Biurze Administracyjnym w Centrum Handlowym, w siedzibie Organizatora oraz na stronie oraz na stronie internetowej http://raj-debica.pl/. W terminie od 06.02.2020 r. do 27.03.2020 roku na życzenie Uczestnika Akcji Promocyjnej Organizator prześle regulamin Akcji Promocyjnej na wskazany adres e-mailowy.

Organizator